คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช ( หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ) . . . ยัมปะเนตัง พุทธะสิริสัตตะราชาติ สะวะหะเยนะ ปัญญาตัง, ตะเมวะ อารัทธวิริเยนะ พันธุลัตเถเรนะ อาภุชังคะนิมิตเตนะ ลัทธัง, มะยัมปะนะ อัตตะโน อัตตะโน วิภูติง อาสิงสะมานา สักกัจจัง อิมะเมวะ พุทธะสิริสัตตะราชะ ปฏิมัง อภิปูเชมะ, อิมัสสานุภาเวนะ มหานิสังโส, มหาโภโค, มหาลาโภ นิรันตะระเมวะ อัมหากัง โหตุ . . . ก็พระพุทธรูปนี้ใด, ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทราบทั่วกันโดยชื่อว่า พระพุทธสิริสัตตะราช พระพุทธรูปนั้นแล, อันพระเถระผู้มีนามว่า พันธุละ ผู้ปรารภความเพียร ได้มาแล้ว โดยนิมิตซึ่งเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ ก็ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนๆ จึงขอบูชาเป็นพิเศษ ซึ่งพระพุทธปฏิมานามว่า พุทธสิริสัตตราช นี้แล โดยความเคารพ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธสิริสัตตราชนี้, ขออานิสงค์ใหญ่โภคะเป็นอันมาก ลาภมากมูล, จึงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดนิจนิรันดร์กาลนั่นเทอญฯ
Whereabouts
Activities
News & Events
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดเวฬุวัน ปี ๒๕๖๐

  ณ วัดเวฬุวัน หมู่ ๒ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด »
 •   ภาพโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน (การกุศล) แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ เพื่อขยายชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา

  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างได้ตามศรัทธา เนื่องจากยังขาดเงินก่อสร้างอีกประมาณ ๖๐๐๐,๐๐๐ บาท ติดต่อบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน โทร.09 1861 5208, โรงเรียนวัดเวฬุวัน (อ.นารินทร์) โทร.09 3380 6975 รายละเอียด »
 • โครงการก่อสร้างอุโบสถเอนกประสงค์ วัดเวฬุวัน พ.ศ. ๒๕๕๖

  เพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุด รองรับการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี, ฉลองพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา รายละเอียด »
 • โครงการอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่ แผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมสร้างพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก ๕- ๗ นิ้ว ปางมารวิชัย ปางสมาธิ และประทานพร มอบให้ครอบครัวชาวอินเดีย ที่เปลี่ยนมานับถือพระรัตนตรัยและปฏิญาณตน เป็นพุทธศาสนิกชนในรัฐคุชราต (Gujarat) สาธารณรัฐอินเดีย กำหนดประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด »
 • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอุโบสถ และบูรณะเสนาสนะต่างๆ ณ วัดน้ำทรายปริยัติศาสนา และวัดสาขา รัฐอรุณาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

  (ร่วมสร้างอุโบสถ กุฏิและห้องน้ำ ณ วัดน้ำทรายและวัดสาขาในรัฐอรุณาจัลประเทศ) รายละเอียด »
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดเวฬุวัน ปี ๒๕๕๗

  ณ วัดเวฬุวัน หมู่ ๒ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันศุกร์ที่ ๑๐ และวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด »
 • โครงการอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่แผ่นดิน ต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย

  ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางพุทธลีลา (แบบพุทธมณฑล)(สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ องค์ พร้อมเครื่องบูชา) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถวาย ศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติ วัดมหาโพธิ์ (บนเทือกเขาหิมาลัย) เมืองเลย์ ลาดัก รัฐจัมมูแอนด์แคชเมียร์ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียด »
 • ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สาหรับอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี

  ทอดถวาย วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด »