ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถเอนกประสงค์
ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิตม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


       ด้วยคณะกรรมการวัดเวฬุวันกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ แทนหลังเดิมที่ชำรุด ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ (๑) เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) เพื่อฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และ (๓) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

       สำหรับอุโบสถหลังนี้ มีขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร เป็นอุโบสถเอนกประสงค์ ชั้นล่างใช้ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงจัดประชุมสัมมนาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมาปฏิบัติธรรมและจัดประชุมที่วัดเวฬุวันปีละหลายครั้ง รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญต่างๆของชาวตำบลนิคม ส่วนชั้นบนใช้ในการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ สามารถบรรจุพระสงฆ์ได้ประมาณ ๑๐๐ รูป งบประมาณก่อสร้าง ๑๕ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๕ ปี ขณะนี้กำลังก่อสร้างในระยะที่ ๒ โดยก่อสร้างโครงสร้างและก่ออิฐผนังอุโบสถทั้ง ๒ ชั้น ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างไปแล้ว ประมาณ ๗ ล้านบาทเศษ

       ฉะนั้น เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อสืบทอดประเพณีทอดผ้ากฐินซึ่งเป็นไปตามพุทธบัญญัติ คณะกรรมการและคณะศิษย์วัดเวฬุวัน จึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ ในวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วนี้ โปรดปกปักรักษาและเกื้อกูลให้ท่านพร้อมครอบครัวมีความแคล้วคลาดปลอดภัยและประสพความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปเทอญคณะกรรมการที่ปรึกษา

พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธรรมยุต) ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
นายนิวัน นาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
นายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคม ที่ปรึกษา
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนในตำบลนิคม ที่ปรึกษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมทุกคน ที่ปรึกษา
ไวยาวัจกรและกรรมการวัดเวฬุวันทุกคน ที่ปรึกษา


หมายเหตุ: ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาค หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
  พระครูสิทธิวราคม โทร. ๐-๙๑๘๖-๑๕๒๐๘ ( 0-9186-15208 )
  E-mail: sitthi1965@yahoo.co.th

 • หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ชื่อบัญชี " วัดเวฬุวัน " บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี ๗๔๘-๒-๐๗๙๑๖-๔ ( 748-2-07916-4 )

ถ้าผู้บริจาคต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ให้ละเอียด และส่งสำเนาสลิปใบโอนเงินไปที่วัดด้วย.


กลับขึ้นบน^