สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 )
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๕๔ ๗๒,๐๔๒.๐๔
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๓๐๐
๓. คุณวีระวัลย์ ต่ออภิชาตตระกูล ๔,๐๐๐
๔. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๒๕๔.๔๐
รวมรายรับ ๗๖,๕๙๖.๔๔
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนสนับสนุนโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้ ๒๐,๐๐๐
๑.๑ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเสริมชัยศรี ๒,๐๐๐
๑.๒ ศูนย์เด็กเล็ก วัดอรุณรังษีวราราม ๒,๐๐๐
๑.๓ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ๒,๐๐๐
๑.๔ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ๒,๐๐๐
๑.๕ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ ๒,๐๐๐
๑.๖ โรงเรียนคำแคนวิทยา ๒,๐๐๐
๑.๗ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ๒,๐๐๐
๑.๘ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ๒,๐๐๐
๑.๙ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน ๒,๐๐๐
๑.๑๐ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ๒,๐๐๐
รวมรายจ่าย ๒๐,๐๐๐
เงินคงเหลือ ๕๖,๕๙๖.๔๔
สัญญายืม ๑ สัญญา ๓,๕๐๐
คงเหลือเงินฝากในธนาคาร ๕๓,๐๙๖.๔๔

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๓ ๖๒,๘๕๗.๐๗
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๒๐๐
๓. รับเงินคงเหลือวันบูรพาจารย์ ๕,๐๐๐
๔. คุณวัลภา เชาวลิต และครอบครัว ๑๕,๐๐๐
๕. คุณวีระวัลย์ ต่ออภิชาตตระกูล ๒,๐๐๐
๖. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ๒,๐๐๐
๗. คุผ้าป่าสร้างอาคารเรียนวัดเวฬุวัน ๑๐,๐๐๐
๘. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๔๘๔.๙๗
๙. นางสาวปิยาภัสร์ ต่ออภิชาตตระกูล ๓,๐๐๐
รวมรายรับ ๑๐๐,๕๔๒.๐๔
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนการศึกษา พระ – เณร ๓,๕๐๐
๒. มมอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี ๑๖,๐๐๐
๓. มอบทุนการศึกษานักธรรมเอก ๙,๐๐๐
รวมรายจ่าย ๒๘,๕๐๐
เงินคงเหลือยกไป ๗๒,๐๔๒.๐๔
คงเหลือเงินฝากในธนาคาร ๗๒,๐๔๒.๐๔

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๒ ๖๑,๙๗๙.๒๒
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๒,๗๓๐
๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๓,๐๐๐
๔. คุณครูนฤมล - คุณครูศิริชัย ฟักหอม ๑,๕๐๐
๕. คุณนที วิเชียรเขตต์ และคณะ ๓,๐๐๐
๖. คุณกัลยารัตน์ รัชตะเจริญรักษ์ ๑,๐๐๐
๗. มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ๑๐,๐๐๐
๘. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๔๔๗.๘๕
๙. รับเงินบริจาค งานทำบุญกฐิน ๑๐,๐๐๐
๑๐. รับเงินบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม ๑๐,๐๐๐
๑๑. รับเงินทุนนักธรรมเอกคืน ๒,๑๐๐
รวมรายรับ ๔๓,๗๗๗.๘๕
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด ๒๗,๖๐๐
๒. มมอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี ๖,๓๐๐
๓. มอบทุนการศึกษานักธรรมเอก ๙,๐๐๐
รวมรายจ่าย ๔๒,๙๐๐
เงินคงเหลือยกไป ๖๒,๘๕๓.๐๗
ปัจจุบันเงินกองทุน คงเหลือ ๖๒,๘๕๓.๐๗
สัญญายืม ๑ สัญญา ๕,๐๐๐
คงเหลือเงินฝากในธนาคาร ๕๗,๘๕๗.๐๗

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๑ ๖๔,๑๔๐.๓๔
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๗,๖๕๐
๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๑๕,๐๐๐
๔. คุณกรวีร์ สุวรรณกุล ๑,๐๐๐
๕. คุณประทิน เกียรติศักดิ์โสภณ ๒,๐๐๐
๖. คุณสุมาลี – คุณชูศักดิ์ สุธีธรรม ๑,๐๐๐
๗. คุณทิติภา สุขสมจินต์ ๑,๐๐๐
๘. บริษัทพีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน ๓,๖๐๐
๙. นางสาวบุษบากร บุนนาค ๑,๐๐๐
๑๐. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๑๘๘.๘๘
๑๑. รับเงินบริจาค งานทำบุญวันวิสาขบูชา ๑๐,๐๐๐
๑๒. รับเงินจากสำนักเรียนวัดเวฬุวัน ๓,๐๐๐
๑๓. รับเงินทุนนักธรรมเอกคืน ๓,๖๐๐
รวมรายรับ ๔๙,๐๓๘.๘๘
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด ๓๐,๕๐๐
๒. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี ๙,๖๐๐
๓. มอบทุนการศึกษานักธรรมเอก ๑๑,๑๐๐
รวมรายจ่าย ๕๑,๒๐๐
เงินคงเหลือยกไป ๖๑,๙๗๙.๒๒

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๐ ๖๑,๑๒๐.๗๐
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๖,๐๘๐
๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๙,๙๘๘
๔. รับบริจาคทั่วไป ๑,๕๐๐
๕. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๙๒.๖๔
๖. รับเงินบริจาค งานฉลองพัดยศ ๔,๗๕๙
๗. รับเงินกองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ ๖,๐๐๐
๘. รับจากกองทุนหมู่บ้านตาดดงเค็ง บริจาค ๑,๐๐๐
๙. รับเงินอุดหนุนสำนักเรียนวัดเวฬุวัน ๑๐,๐๐๐
๑๐. รับเงินทุนนักธรรมเอกคืน ๙,๓๐๐
รวมรายรับ ๔๘,๗๑๙.๖๔
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด ๑๐,๐๐๐
๒. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี นักธรรมเอก นักเรียนมารักษาศีล บำรุงศูนย์ ฯ ๓๕,๗๐๐
รวมรายจ่าย ๔๕,๗๐๐
เงินคงเหลือยกไป ๖๔,๑๔๐.๓๔

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๙ ๙๕,๓๔๗.๒๙
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๖,๕๑๐
๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๕,๐๐๐
๔. รับบริจาคทั่วไป ๕๐๐
๕. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๒๙๓.๔๑
๖. รับเงินบริจาค วันอาสาฬหบูชา ๓,๐๐๐
๗. รับเงินบริจาค จากงานกฐิน ๓,๐๐๐
๘. คณะครู-ภารโรง โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา บริจาค ๒,๔๐๐
รวมรายรับ ๒๐,๗๐๓.๔๑
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด ๒๓,๒๐๐
๒. มมอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี จำนวน ๒๗ ทุนๆละ ๔๐๐ บาท ๑๐,๘๐๐
๓. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๕๐ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐
๔. สนับสนุนจัดซื้อตำราเรียน ศูนย์การเรียนรู้วัดเวฬุวัน ๕,๐๐๐
๕. มอบทุนกาศึกษานักเรียนมารักษาศีล จำนวน ๓ ทุน ๆละ ๓๐๐ บาท ๙๐๐
๖. ซื้อใบเสร็จรับเงิน ๓๐
รวมรายจ่าย ๕๔,๙๓๐
เงินคงเหลือยกไป ๖๑,๑๒๐.๗๐

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๘ ๖๓,๑๘๖
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๑๐,๗๗๐
๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๓,๒๐๐
๔. คุณแม่สุนีย์ แซ่ลี้ บริจาค ๑,๐๐๐
๕. คุณครูประพิศ ชิณโสม บริจาค ๑,๕๐๐
๖. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๗๑.๒๙
๗. รับจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา กทม. ๔,๕๐๐
๘. คุณวิษณุ - คุณกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ ๑,๕๐๐
๙. คุณโสภณ – คุณศรีจันทร์ ผลวิไล บริจาค ๑,๕๐๐
๑๐. คุณคำปัน ทวาศรี บริจาค ๑,๕๐๐
๑๑. รับจากงานกฐินวัดเวฬุวัน ๕,๐๐๐
๑๒. คุณบุษกร บุนนาค บริจาค ๑,๐๐๐
๑๓. คุณหมอหยุ้ย รพ.สหัสขันธ์ ๑,๐๐๐
๑๔. คุณอุทัย ศรีวิเศษ – คุณครูมะหลิ่ม จุตาทิศ พร้อมญาติ บริจาค เนื่องในวันทำบุญ ๑๐๐ วัน คุณแม่สอน ศรีวิเศษ ๓๔,๘๒๐
๑๕. คุณพิมพ์พร จุตาทิศ – คุณจตุพงศ์ โตวรรธกวณิชย์ ( บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด ) บริจาค ๒,๐๐๐
รวมรายรับ ๑๓๒,๕๔๗.๒๙
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี จำนวน ๒๔ ทุนๆละ ๔๐๐ บาท ๙,๖๐๐
๒. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๔๐ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐
๓. จ่ายซื้อตู้เหล็กใส่หนังสือเรียนประจำห้องเรียน ๓ หลัง ๖,๖๐๐
๔. จ่ายค่าพัดลมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๙,๐๐๐
รวมรายจ่าย ๓๗,๒๐๐
เงินคงเหลือยกไป ๙๕,๓๔๗.๒๙

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๗ ๗๗,๑๕๒.๓๐
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๘,๐๗๐
๓. ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค ๒,๕๐๐
๔. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๑,๐๐๐
๕. คุณนฤชา เสมอใจ บริจาค ๑,๐๐๐
รวมรายรับ ๘๙,๗๒๒.๓๐
รายจ่าย บาท
๑. บำรุงวัดเวฬุวัน ( ซ่อมแซมโรงครัว ) ๑๖,๐๓๖.๓๐
๒. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี จำนวน ๑๔ ทุนๆ ละ ๓๐๐ บาท ๔,๒๐๐
๓. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๒๑ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท ๖,๓๐๐
รวมรายจ่าย ๒๖,๕๓๖.๓๐
เงินคงเหลือยกไป ๗๒,๐๔๒.๐๔
คงเหลือเงินฝากในธนาคาร ๖๓,๑๘๖

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๖ ๔๓,๒๑๐.๕๒
๒. รับจากเงินคงเหลือจากไถ่ชีวิตโค ๙,๐๐๐
๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๒,๕๐๐
๔. คุณแม่สุมาลี รุ่งโรจน์ธนกุล พร้อมบุตรธิดา ๓๐,๐๐๐
๕. ผู้มีจิตศรัทธา ทั่วไป บริจาค ๑๓,๐๒๑
๖. ชาวบ้านศรีสมบูรณ์ บริจาค ๒,๐๐๐
๗. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๕,๘๐๐
๘. คณะสงฆ์ วัดเวฬุวัน บริจาค ๒,๐๐๐
๙. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๑๒๕.๗๘
รวมรายรับ ๑๐๗,๖๕๗.๓๐
รายจ่าย บาท
๑. มมอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๕๔ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท ๑๖,๒๐๐
๒. มมอบทุนการศึกษาสามเณร ๘ รูป ๔,๐๐๐
๓. ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน วัดเวฬุวัน ๑๐,๐๐๐
๔. จ่ายค่าถ่ายเอกสารและซื้อใบเสร็จรับเงิน ๓๐๕
รวมรายจ่าย ๓๐,๕๐๕
เงินคงเหลือยกไป ๗๗,๑๕๒.๓๐

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๕ ๒๑,๒๒๐.๓๓
๒. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๒,๗๒๐
๓. รับจากไถ่ชีวิตโค- กระบือ ๒,๓๐๐
๔. บำรุงกองทุนการศึกษาเยาวชน ๕,๐๐๐
๕. รับจากงานทำบุญอุทิศ อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ๑,๘๕๕
๖. คุณสุจิตรา พรรณลาภ จาก กทม. บริจาค ๑,๐๐๐
๗. คุณพรรณมาศ แสงโอปอลล์ จาก กทม. บริจาค ๑,๐๐๐
๘. คณะสงฆ์ – ทายกทายิกา วัดเวฬุวัน บริจาค ๗,๘๑๒
๙. พระรัตน์ สุมังคโล บริจาค ๑,๐๐๐
๑๐. พระสมพงษ์ สุธัมโม บริจาค ๑,๐๐๐
๑๑. คุณสุจิตรา – คุณชัชวาล พรรณลาภ บริจาค ๓,๐๐๐
๑๒. คุณปรานี หาญสุขจริยา บริจาค ๒,๑๐๐
๑๓. ผอ.สมเกียรติ – อ.บรรจง ทองแดง บริจาค ๕๐๐
๑๔. คุณประชิต ฟักหอม บริจาค ๓๐๐
๑๕. คณะศิษย์ จากการบินไทย บริจาค ๒,๐๐๐
๑๖. รับจากรางวัลประกวดเทียนเข้าพรรษา ๑,๐๐๐
๑๗. พระครูอรุณธรรมรักษ์ บริจาค ๔๐๐
๑๘. คุณกนิษฐา มหาสุคนธรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาค ๘,๐๐๐
๑๙. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๓๕๘.๑๙
รวมรายรับ ๖๒,๕๖๕.๕๒
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนการศึกษาสามเณรเบิร์ด (สอบได้ ประโยค ๓) ๖,๑๕๕
๒. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบธรรมศึกษาชั้นเอกได้ จำนวน ๓๓ คน ๙,๙๐๐
๓. มอบทุนการศึกษานักเรียน ( ชนะการแข่งขันสวดมนต์ ) ๓,๓๐๐
รวมรายจ่าย ๑๙,๓๕๕
เงินคงเหลือยกไป ๔๓,๒๑๐.๕๒

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๔ ๑๘,๐๘๒.๒๘
๒. รับบริจาคจากงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสิทธิวราคม ๓,๐๐๐
๓. คุณแม่ดวงจิต ภูแสนศรี บริจาค ๑,๕๐๐
๔. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๕๐๐
๕. คุณประทิน เกียรติศักดิ์โสภณ บริจาค ๒,๐๐๐
๖. คุณศรีจันทร์ ผลวิไล และคณะ จาก กทม. บริจาค ๔๕๐
๗. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๑๘๘.๐๕
รวมรายรับ ๒๕,๗๒๐.๓๓
รายจ่าย บาท
๑. จ่ายทุนการศึกษานักเรียน สอบได้นักธรรมเอก จำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท ๔,๕๐๐
รวมรายจ่าย ๔,๕๐๐
เงินคงเหลือยกไป ๒๑,๒๒๐.๓๓

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
รายรับ บาท
๑. ยกมาจากกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษาระหว่างปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ พร้อมดอกเบี้ย ๔,๒๗๗.๐๒
๒. รับจากการอบรมจริยธรรมของนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ๒,๐๐๐
๓. นายนิวัน นาพรม ประธานบริหาร อบต.นิคม บริจาค ๑,๐๐๐
๔. ผอ.บุญเยี่ยม ภูดวงจิต บริจาค ๒,๐๐๐
๕. พระครูสิทธิวราคม บริจาค ๔,๕๐๐
๖. นายประเสริฐ มหาสุคนธรัตน์ บริจาค ๒,๐๐๐
๗. จากผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๓,๑๕๐
๘. นายโสภณ – นางศรีจันทร์ ผลวิไล บริจาค ๑,๐๐๐
๙. ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค ๑,๑๐๐
๑๐. รับดอกเบี้ยจากธนาคาร ๕๕.๒๖
รวมรายรับ ๒๑,๐๘๒.๒๘
รายจ่าย บาท
๑. จ่ายทุนการศึกษานักเรียน ๖ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐
รวมรายจ่าย ๓,๐๐๐
เงินคงเหลือยกไป ๑๘,๐๘๒.๒๘


ความเป็นมา กองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา

กลับขึ้นบน^