"บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งในโลกนี้และโลกหน้า"

(พระพุทธพจน์)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดเวฬุวัน ปี ๒๕๕๗
ณ วัดเวฬุวัน หมู่ ๒ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันศุกร์ที่ ๑๐ และ วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


ด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดเวฬุวัน พร้อมด้วยคณะศิษย์พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารยนิคม) จากจังหวัดต่างๆ มีกุศลจิตกำหนดทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่นิยมถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาตลอดไตรมาส อันเป็นไปตามพระพุทธานุญาต และเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถเอนกประสงค์ ซึ่งคณะกรรมการวัดกำลังดำเนินการ โดยกำหนดฉลององค์มหากฐิน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และประกอบพิธีถวายผ้ากฐินในวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


สำหรับทุนทรัพย์ที่ได้จากการทำบุญครั้งนี้ ทางวัดจะนำไปสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถเอนกประสงค์ ที่คณะกรรมการวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างแทนหลังเดิมที่ชำรุด รวมทั้งพัฒนาวัดในด้านต่างๆ เนื่องจากวัดเวฬุวันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายด้าน เช่นด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นและสาธารณประโยชนอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้อุโบสถดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ใช้ทุนทรัพย์ไปแล้ว ๒ ล้านบาท คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๕ ปี


ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและคณะศิษย์วัดเวฬุวันบริจาคทรัพย์และร่วมพิธีถวายผ้ากฐินในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วนี้ โปรดอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัย และเกื้อกูลให้ท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีความผาสุกในชีวิตตลอดไปเทอญ.

วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)

๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรที่วัดเวฬุวัน
๐๙.๐๐ น. เปิดรับบริจาคตลอดวัน
๑๘.๐๐ น. บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์มหากฐิน
๒๐.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาและบำเพ็ญภาวนาจนถึงเวลาอันสมควร

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑)

๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรที่วัดเวฬุวัน
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อนุโมทนา
๐๙.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน
พระสงฆ์ประกอบกฐินกรรม เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา
เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาค หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
  พระครูสิทธิวราคม โทร. ๐-๙๑๘๖-๑๕๒๐๘ ( 0-9186-15208 )
  E-mail: sitthi1965@yahoo.co.th

 • หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ชื่อบัญชี " วัดเวฬุวัน " บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี ๗๔๘-๒-๐๗๙๑๖-๔ ( 748-2-07916-4 )

ถ้าผู้บริจาคต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ให้ละเอียด และส่งสำเนาสลิปใบโอนเงินไปที่วัดด้วย.


คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ)
คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต ประธานคณะกรรมการสร้างหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำลอง) ฝ่ายฆราวาส
นางสุภาวดี มิสา วัฒนธรรมอำเภอสหัสขันธ์
นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนิคม
นายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคมและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนิคม

กลับขึ้นบน^