คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช ( หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ) . . . ยัมปะเนตัง พุทธะสิริสัตตะราชาติ สะวะหะเยนะ ปัญญาตัง, ตะเมวะ อารัทธวิริเยนะ พันธุลัตเถเรนะ อาภุชังคะนิมิตเตนะ ลัทธัง, มะยัมปะนะ อัตตะโน อัตตะโน วิภูติง อาสิงสะมานา สักกัจจัง อิมะเมวะ พุทธะสิริสัตตะราชะ ปฏิมัง อภิปูเชมะ, อิมัสสานุภาเวนะ มหานิสังโส, มหาโภโค, มหาลาโภ นิรันตะระเมวะ อัมหากัง โหตุ . . . ก็พระพุทธรูปนี้ใด, ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทราบทั่วกันโดยชื่อว่า พระพุทธสิริสัตตะราช พระพุทธรูปนั้นแล, อันพระเถระผู้มีนามว่า พันธุละ ผู้ปรารภความเพียร ได้มาแล้ว โดยนิมิตซึ่งเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ ก็ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนๆ จึงขอบูชาเป็นพิเศษ ซึ่งพระพุทธปฏิมานามว่า พุทธสิริสัตตราช นี้แล โดยความเคารพ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธสิริสัตตราชนี้, ขออานิสงค์ใหญ่โภคะเป็นอันมาก ลาภมากมูล, จึงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดนิจนิรันดร์กาลนั่นเทอญฯ
Whereabouts
Activities
News & Events