นำโดย พระครูสิทธิวราคม วัดเวฬุวัน ได้นำคณะศิษย์และผู้แสวงบุญไปถวายพระไตรปิฎก ผ้าไตรจีวร และปัจจัยผ้าป่า เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ
จำนวน ๗ วัด ในเมืองหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

รวมเงินที่ถวายวัดต่างๆ ประมาณ ๑๔๕,๙๕๐ บาท เงินกีบ ๔,๐๑๖,๐๐๐ กีบ ผ้าไตรจีวร ๑๑๒ ไตร และพระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่ ๘๘ เล่ม นอกจากนั้น ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง
จึงขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้


(ล่าง) ถวายผ้าป่าสมทบสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดภูควายโภคาราม เมือง หลวงพระบาง จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๘๒,๐๐๐ กีบ

(ล่าง) ถวายผ้าป่าสมทบสร้างหอแจก (หอฉัน) วัดหนองสีคูนเมือง เมืองหลวงพระบาง จำนวนเงิน ๒๘,๘๖๐ บาท ๔๕๐,๐๐๐ กีบ(ล่าง) ทัศนศึกษาถ้ำติ่ง สถานที่เก็บรักษาพระพุทธรูปในสมัยโบราณหน้าถัดไป


กลับขึ้นบน^