โรงเรียนวัดเวฬุวัน (Wat Weruwan High School)


ปรัชญา

ศีลธรรม นำปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Morality leads wisdom forward to develop a sustainable life


วิสัยทัศน์

ส่งเสริมศีลธรรม นำปัญญา มุ่งพัฒนาผู้เรียน สู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน