1. รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

   ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา: คุณครูศิโรรัตน์ ศรีสุนา

  1. 001 เด็กชายกรกช โสภานะ
  2. 002 เด็กหญิงกิตติยา นามรัตน์
  3. 006 เด็กชายจิรเดช อันศิริ
  4. 007 เด็กชายจิตศักดา กงมหา
  5. 011 เด็กชายทศพร ศิริมา
  6. 012 เด็กชายธีรพงษ์ คำด้วง
  7. 013 เด็กชายธนาวุฒิ ฑีฆาสุข
  8. 014 เด็กชายธิติ ภาภิรมย์
  9. 015 เด็กหญิงธนัชชา สุพรรณกลาง
  10. 019 เด็กหญิงลาวดี ภูชมบ่อ
  11. 021 เด็กหญิงวรางคณา บุรมศรี
  12. 023 เด็กชายวรจักร นาแถมพลอย
  13. 024 เด็กหญิงวรนุช อุ่นเจริญ
  14. 027 เด็กหญิงศิรินภรณ์ ชัยสาร
  15. 030 เด็กชายสหัสวรรษ แจ่มจิตร
  16. 033 เด็กชายอนุชิต จุตาทิศ
  17. 034 เด็กหญิงอาริญญา สีหานาม
  18. 035 เด็กหญิงอรประภา ภูปุย
  19. 037 เด็กชายกัสพล กัสปะ
  20. 038 เด็กชายอรรถพล สมศรี

 2. รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

   ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา: คุณครูวัชรินทร์ ภูวิโคตร

  1. 003 เด็กหญิงกชกร วังหอม
  2. 004 เด็กชายกีรติ ภูแสนศรี
  3. 005 เด็กหญิงกรรณิกา วังหอม
  4. 008 เด็กชายชัยณรงค์ แก่นนาคำ
  5. 009 เด็กหญิงณัฐกานต์ ชมภู
  6. 010 เด็กชายณัฐพล ไชยคำมิ่ง
  7. 016 เด็กหญิงนันทวัน ขันธ์รักษา
  8. 017 เด็กชายนวมินทร์ ไร่บุญ
  9. 018 เด็กหญิงพฤกษา ภูชื่นบาน
  10. 020 เด็กชายวัชรพงษ์ จุทาเสียง
  11. 022 เด็กชายวันเฉลิม ไชยคำมี
  12. 025 เด็กหญิงศันศนีย์ เหล่าแถลง
  13. 026 เด็กชายศุภวิชญ์ บำรุงกิจ
  14. 028 เด็กหญิงศิริรัตน์ วังหอม
  15. 029 เด็กชายสิทธินนท์ ทรัพย์เพิ่ม
  16. 031 เด็กหญิงสุนิสา วังหอม
  17. 032 เด็กชายอภิสิทธ์ ศรีลาพัฒน์
  18. 036 เด็กชายเอกชัย พาชนิด

กลับขึ้นบน^