ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

หน้า ๑

หน้า ๒

ใบแจ้งมติมหาเถรสมาคม

หน้า ๑

หน้า ๒