อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา อาคารเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน
( อาคาร ๓ ชั้น งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ ๘ ล้านบาท )


(ล่าง) หอสมุดเปิดประจำโรงเรียน


(ล่าง) โรงอาหารประจำโรงเรียน

(ล่าง) บริเวณโรงเรียน ร่มรื่นด้วยไม้สักและไม้ประดู่

(ล่าง) ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน

กลับขึ้นบน^