ประวัติ พระครูสิทธิวราคม

ชื่อเดิม นิคม วังหอม
ฉายา นิคมวโร
วันเกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘
บิดาชื่อ นายบุญรอด วังหอม
มารดาชื่อ นางทอง วังหอม
เกิดที่ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะมีอายุ ๑๒ ปี ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระราชธรรมมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่วัดเวฬุวัน ๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ และได้มาช่วยเป็นครูสอนนักธรรมอีก1ปีคือ พ.ศ.๒๕๒๔

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ ๒๒ ปี วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระเทพวราลังการอดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ออกปฏิบัติธรรมธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆเช่น จังหวัดเลย สกลนครและหนองคาย อยู่ประมาณ ๔ ปี


วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๑๙ จบชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ ๔ ตำบลนิคม
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จบนักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๘ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสัมพันธวงศ์ศึกษา กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘ จบปริญญาตรี ศาสนศาสตร์บัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ จบปริญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๑ จบคอร์สพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับ Advanced English จาก Umaa Academy เมือง บังกาลอร์ อินเดีย และจบคอร์ส Effective Communication Skills จากสถาบัน Vanluepiont Academy เมือง บังกาลอร์ อินเดีย
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน กำลังทำดุษฎีนิพนธ์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน จ.อุบลราชธานี

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ / งานที่ได้รับแต่งตั้ง

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับนิมนต์จากชาวตำบลนิคมให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ เป็นเจ้าคณะตำบลภูสิงห์ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเวฬุวันในความอุปถัมภ์ของ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)ในความอุปถัมภ์ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการศูนย์เผยแผ่จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)
กลับขึ้นบน

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ราชทินนามที่พระครูสิทธิวราคม จอ.ชท.เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอาเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

งานการศึกษา / การปฏิบัติธรรม

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน ฟื้นฟูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวฬุวัน
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเวฬุวัน
ส่งเสริมให้ครู นักเรียนในพื้นที่เรียนศีลธรรมและเข้าสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศาสนศึกษาอำเภอสหัสขันธ์ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน ฟื้นฟูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวฬุวัน
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน เป็นเลขานุการโครงการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ปีละ ๑ รุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน เป็นเจ้าสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนแก้งคาวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคาประถมนิคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดเวฬุวัน (โรงเรียนการกุศล)

งานการเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน เริ่มจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ข้าราชการ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้เสพยาเสพติด รวมประมาณ ๗๔ รุ่น ประมาณ ๑๐,๕๐๐ คน
ได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมตามโรงเรียน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ วัดและชุมชนต่าง ๆ อยู่ตลอด ปีละประมาณ ๓๐ - ๕๐ ครั้ง
ส่งเสริมให้ครู นักเรียนในพื้นที่เรียนศีลธรรมและเข้าสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรของจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสสนาจารย์อบรมกรรมฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

งานสาธารณูปการ / การก่อสร้าง

พ.ศ. ๒๕๓๔ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ จตุรมุข เสร็จเรียบร้อยและฉลอง พ.ศ. ๒๕๓๕ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ (ศาลากิตติปัญญานุสรณ์) สร้างเสร็จและฉลอง พ.ศ. ๒๕๓๘ งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท
สร้าง ร.ร.พระปริยัติธรรมและโรงครัว งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๔ สร้างที่พักผู้ปฎิบัติธรรม ๓ หลัง โดยทุนของวัดและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้าง งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๔ สร้างกุฏิสงฆ์ถาวร ๘ หลัง งบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท กุฏิสงฆ์กึ่งถาวร (ขนาดเล็ก) ๑๐ หลัง สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕ สร้างโดยผู้มีจิตศรัทธาและวัด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน สร้างเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราชจำลอง (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตลอดถึงวัตถุมงคลต่างๆสร้างโดยทายกทายิกาวัดเวฬุวัน คณะกรรมการโครงการสร้างหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลองและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างโรงอาหาร ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สร้างหอระฆัง ๑ หลัง โดย แม่เคน ภูชมบ่อ นางทองหลาง ภูชมบ่อ พร้อมครอบครัว งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาทสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ (ศาลาเมรุ) พร้อมเตาเผาชั่วคราว และห้องน้ำงบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ (ศาลาเมรุ) พร้อมเตาเผาชั่วคราว และห้องน้ำงบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓ สร้างห้องน้ำรวม ๕ หลัง ประมาณ ๒๒ ห้อง โดยทุนของวัดและคณะกรรมการโครงการสร้างหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรับปรุงระบบประปาภายในวัด โดยสภาตำบลนิคม และงบประมาณของวัด งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘ สร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร (หลังศาลาการเปรียญ) ๒ ถัง โดยทุนของวัดและผู้มีจิตศรัทธา งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๔ ปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (มาตรฐาน) ๓ เส้น ประมาณ ๑๓๕ เมตร งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๔ จัดทำแนวรั้วลวดหนามรอบวัด บริเวณบ้านพักโยมและสวนป่า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างสำนักงานเจ้าคณะอำเภอหลังใหม่ โดยศรัทธาของคุณมานะโพธิ์จันทร์พร้อมครอบครัวและเงินของวัดงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

งานสาธารณสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือช่วยชีวิตผู้ยากไร้ (จัดตั้งเป็นธนาคารโคกระบือเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘) โคแม่พันธุ์ ๑๑๘ ตัว ผู้ได้รับประโยชน์ ๓๒๐ ครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุผู้ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน (มีเงินกองทุน ๗๐,๐๐๐ บาท)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน ร่วมกับชุมชนจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดเวฬุวัน (มีเงินหมุนเวียน ๑ ล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนคนดี (มอบทุนฯปีละ ๒๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท)
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด (มีกองทุน ๗๐,๐๐๐ บาท)
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน ได้บริจาคเงินสิ่งของ ช่วยวัด โรงเรียน หน่วยราชการ ชุมชน ไม่ต่ำกว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการโครงการสร้างหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ จำลอง มอบให้วัด หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่แผ่นดินมาตุภูมิ สาธารณรัฐ อินเดีย (เป้าหมาย ๘๐ องค์ )

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. ๒๕๓๙ วัดเวฬุวันได้รับประกาศเป็นอุทยานการศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมผู้สูงอายุวัดเวฬุวันได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล เป็นชมรมผู้สูงอายุดีเด่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดเวฬุวันได้รับโล่รางวัล เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น กรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระครูสิทธิวราคมได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเวฬุวัน ได้รับเกียรติบัตร เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเวฬุวัน ได้รับเกียรติบัตรจาก กรมการศาสนาเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาต้นแบบ
กลับขึ้นบน