พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์ จากประเทศไทย ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูป แด่ พระอาจารย์พุทธรักขิตเถระ ประธานสงฆ์วัดมหาโพธิ์ เมืองบังกาลอร์ รัฐกรรณาตักกะ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อมอบใหวัดและโรงเรียนชาวพุทธตามรัฐต่างๆ ครั้งที่ ๑
จำนวน ๑๔ องค์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

Ven. Phrakhrusitthiwarakhom (Phra Ajahn Nikhom) and Thai devotees donated the 14 Buddha statues of the first time to Mahabodhi Society in Bengarulu city, karnatakka state, India on September 23, 2009.

กลับขึ้นบน^