รายงานการสร้างพระพุทธชินราช ถวายวัดพุทธในประเทศอินเดีย ชุดที่ ๑
จำนวน ๑๔ องค์ วันที่ ๒๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

ตามที่พระครูสิทธิวราคม(พระอาจารย์นิคม)ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพุทธรูปถวายวัดต่างๆในประเทศอินเดีย โดยชุดแรก ๑๔ องค์ และนำคณะเจ้าภาพ(บางส่วน) เดินทางไปถวายพระ ณ วัดมหาโพธิ์ เมืองบังกาลอร์ อินเดียระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางวัดได้จัดพิธีถวายพระพุทธรูปขึ้นในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมี ท่านพระอาจารย์พุทธรักขิต เจ้าอาวาสวัดเป็นประธานสงฆ์ และมีพระภิกษุสามเณรพร้อมด้วย ญาติโยมชาวพุทธในเมืองบังกาลอร์ เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๓๐ คน ดังนั้นจึงขอรายงานให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมครั้งนี้ ดังนี้

  1. ค่าจัดสร้างพระ ๑๔ องค์ พร้อมชุดบูชา (กระถางธูป, แจกัน) จำนวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
  2. ค่าจัดส่งทางเรือและค่าดำเนินการขออนุญาตนำพระออก จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
    รวมทั้งสิ้น ๕๓๖,๐๐๐ บาท

นอกจากนั้นคณะของเรายังได้บริจาคเงินบำรุงวัดมหาโพธิ์ ทั้งที่เมืองบังกาลอร์และเมืองไมซอร์ ประมาณ บาท จึงขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน


กลับขึ้นบน^