โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา โรงเรียนการกุศลวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สุวิชาโน ภวัง โหติ ผู้มีวิชาดี เป็นผู้เจริญ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในชนบท ให้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ภายใต้วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และเน้นส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการเข้าสู่อาชีพที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ วัดเวฬุวันได้ดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดขึ้น และกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้ ประมาณ 300 คน คาดว่าจะใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท และจะเปิดรับนักเรียนได้ในปี พ.ศ.2554

ดังนั้น จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา คณะศิษย์วัดเวฬุวัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริจาคเงินและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และบังเกิดประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ก้าวหน้าในการศึกษาและการทำงาน มีสติปัญญาดี และมีดวงตาเห็นธรรมในอนาคตอันใกล้ด้วยเทอญ

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของโรงเรียนการกุศลวัดเวฬุวัน
 2. เพื่อเป็นสถานที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน
 3. เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้วิชาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 4. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 82 พรรษา

  ระยะเวลาดำเนินการ

  ใช้เวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2552 ถึง 2555
 • เริ่มก่อสร้าง 23 ตุลาคม 2552
 • วางศิลาฤกษ์ 1 มกราคม 2553
 • ก่อสร้างเสร็จ 23 ตุลาคม 2555

  งบประมาณ

  ใช้งบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก
 1. คณะสงฆ์วัดเวฬุวัน
 2. ประชาชนชาวตำบลนิคม และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
 3. จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  การบริจาค

  บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพตามรายการ ดังนี้
 1. เสาเอก 24 ต้นๆละ 5,000 บาท (รับพระเจ็ดกษัตริย์หน้าตัก 3 นิ้ว 2 องค์ และ1 นิ้ว 1 องค์)
 2. เสาโท 14 ต้นๆละ 3,500 บาท (รับพระเจ็ดกษัตริย์หน้าตัก 3 นิ้ว 1 องค์ และ 1 นิ้ว 1 องค์)
 3. เหล็กข้ออ้อย 16 ม.ม. เส้นละ 500 บาท ใช้ประมาณ 1,000 เส้น (รับพระกริ่งเจ็ดกษัตริย์รุ่นรับเสด็จเนื้อนวโลหะ 1 องค์
 4. เหล็กข้ออ้อย 12 ม.ม. เส้นละ 300 บาท ใช้ประมาณ 650 เส้น (รับพระกริ่งเจ็ดกษัตริย์ชุบทอง จิ๋ว 1 องค์)
 5. หล็ก 6 ม.ม. เส้นละ 50 บาท ใช้ทั้งหมด 3,500 เส้น
 6. หินผสมปูน คิวละ 1,000 บาท ใช้ประมาณ 350 คิว (รับพระกริ่งรุ่นรับเสด็จชุบทอง-กล่องกำมะหยี่ 2 องค์)
 7. ทราย คิวละ 500 บาท ใช้ประมาณ 300 คิว (รับพระกริ่งรุ่นรับเสด็จรมดำ 1 องค์)
 8. ปูนปอร์ตแลนด์ ถุงละ 140 บาท ใช้จำนวน 2,500 ถุง (รับพระสมเด็จเจ็ดกษัตริย์ รุ่น 88 ปี 1 องค์)
 9. ปูนก่อฉาบ ถุงละ 120 บาท ใช้จำนวน 3,000 ถุง (รับพระสมเด็จเจ็ดกษัตริย์ รุ่น 88 ปี 1 องค์)

สถานที่ติดต่อบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ได้ที่

 1. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน (พระครูสิทธิวราคม) โทร. 09-1861-5208
 2. เลขานุการวัดเวฬุวัน (พระฉัตรดนัย อธิปัญโญ) โทร.08-6450-8005, 08-0416-2945
 3. ไวยาวัจกรวัดเวฬุวัน (นายจันทร์ แก้วสิมมา) โทร. 08-7900-1293

หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ "วัดเวฬุวัน"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
เลขที่ 748-2-07916-4


(บน) อาคารเรียนชั่วคราว

(บน) ห้องสมุดชั่วคราว

(บน) ภายในห้องสมุดชั่วคราว

(บน) น้ำตกจำลอง

กลับขึ้นบน^