ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดทำบุญสมโภชและทอดผ้ากฐิน ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป ซึ่งนอกจากเป็นการบำเพ็ญบุญในฐานะชาวพุทธที่ดีแล้ว ยังเป็นการทำนุบำรุงและรักษาวัฒนธรรมของชาติไทยอันเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

สำหรับปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้ จะนำไปปรับปรุงเสนาสนะภายในวัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดที่เน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรมและภาษาอังกฤษ

ฉะนั้น จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดถึงผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้บริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาและเข้าร่วมพิธีสมโภชและทอดกฐินครั้งนี้โดยทั่วกันกำหนดการงานสมโภชและพิธีทอดถวายผ้ากฐิน

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เวลา กิจกรรม
๐๙. ๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๘.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ชมการแสดงมหรสพ สมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เวลา กิจกรรม
๐๗. ๐๐ น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐๘.๓๐ น. เดินทางถึง ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐.๐๙ น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐิน บริเวณหน้าอาคารเรียนวัดเวฬุวัน เข้าสู่เจดีย์ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เวียนรอบเจดีย์ ๓ รอบ โดยมีอธิการบดีและคณาจารย์ นำขบวนแห่องค์กฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๐.๓๐ น. ประกอบพิธีถวายผากฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรนำไหว้พระ รับศีล
- ประธานพิธีนากล่าวคำถวายผ้ากฐิน
- พระสงฆ์ประกอบกฐินกรรม
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
- มอบของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสวัสดิภาพสำหรับผู้มีจิตศรัทธา
สามารถส่งธนาณัติได้ที่ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ๕๘ หมู่ ๒ ตำบลนิคม
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ๔๖๑๔๐


หรือ โอนเงินเข้าบัญชี วัดเวฬุวัน (Wat Weruwan High School)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 748 - 2 - 07916 - 4

กลับขึ้นบน^