กำหนดการทำบุญถวายพระไตรปิฎก พระสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดโพธิรัตนะศาสดาราม เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เวลา กิจกรรม
๐๖. ๐๐ น. รถออกจากวัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑.๐๐ น. ถึงเขื่อนสิรินธร กราบนมัสการขอพร หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และพักรับประทานอาหารเที่ยง (ส่วนคณะจากกรุงเทพฯ ถึง ประมาณ ๐๘.๐๐ น. ทานอาหารเช้าแล้ว พักรอคณะจากกาฬสินธุ์)
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เขื่อนสิริธร
๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปที่ด่านช่องเม็ก
๑๓.๓๐ น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า – ออกเมือง ทั้งไทยและลาว
๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางไปวัดโพธิรัตนศาสดาราม เมืองปากเซ
๑๖.๐๐ น. ถึงวัด จัดเตรียมสถานที่และเครื่องไทยทาน
๑๗.๐๐ น. ฆราวาสเข้าพักที่รีสอร์ท ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๙ รูป (เจ้าอาวาสวัด ๓๙ วัด) เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระไตรปิฎก
๒๐.๐๐ น. พระอาจารย์สุวัน แสดงธรรม ๑ กัณฑ์
๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วพักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เวลา กิจกรรม
๐๗. ๐๐ น. ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหารเช้า, เสร็จแล้วญาติโยมรับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ น. ถวายพระไตรปิฎก, พระสารีริกธาตุ, ถวายผ้าป่าบำรุงการศึกษาและถวายปัจจัยค่าพาหนะ
๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางไปน้ำตกคอนพะเพ็ง และรับประทานอาหารเที่ยง (ให้เวลาที่น้ำตก ๑ ชั่วโมง)
๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปปราสาทวัดภู (มรดกโลก) (ให้เวลาที่ปราสาทวัดภู ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางไปกราบธาตุและรูปเหมือนของเจ้าราชครูโพนสะเม็ก วัดธาตุ และรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดอามาต (บริจาคทำบุญบูรณะอุโบสถและเสนาสนะตามศรัทธา)
๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปด่านวังเตาและผ่านพิธีการตรวจคนเข้า - ออก ทั้งไทยและลาว
๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับวัดเวฬุวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสวัสดิภาพ.

* หมายเหตุ

กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูสิทธิวราคม โทร. 08 1974 8201

Email : phrakhrusit08@gmail.com


กลับขึ้นบน^