โครงการสะพานบุญจากไทยสู่ลาว เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


นครจำปาสัก

เมืองโบราณที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังสามารถพบเห็นได้มากมายอยู่ ทั่วไปในบริเวณเมืองแห่งนี้ ปราสาทวัดพูและปราสาทบริวาร เป็นหลักฐานสำคัญอันหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาสักในอดีต โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ โบราณสถานปราสาทวัดพูและปราสาทบริวาร เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ความสำคัญนครจำปาสักมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูล โดยการสนับสนุนจากสมเด็จพระสังฆราชธรรมโชติ (เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) โดยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีของราชอาณาจักรล้านช้างจำปาสัก มีฐานะเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายเถระวาทไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การปกครองในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงบางส่วนในภาค อิสานของราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันด้วย พระพุทธปฏิมากร พระไตรปิฎกและหนังสือผูกที่จารึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ได้มีการจัดทำขึ้นและเผยแผ่ไปทั่วแว่นแคว้นในยุคสมัยนั้น จึงนับได้ว่านครจำปาสักเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา และที่มีส่วนช่วยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้จนถึงทุกวันนี้ แต่ในปัจจุบัน วัดวาอารามต่างๆ ที่เคยงดงามในอดีตได้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมไปตามกาลเวลา

โครงการสะพานบุญจากไทยสู่ลาว เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา เป็นโครงการที่ดำริขึ้นเนื่องด้วยพสกนิกรที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาวได้มีส่วนร่วมกัน ในการทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา ณ วัดวาอารามและสำนักวิปัสสนาทั้งหลาย ในแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว เป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานมั่นคง ครบห้าพันปีสืบไป

โครงการสะพานบุญจากไทยสู่ลาวเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชานี้ ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังต่อไปนี้

  1. ถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ วัด จำนวน ๓๙ วัด ในแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  2. ถวายหนังสือพระไตรปิฎก, หนังสือนักธรรม, ซีดีสืบค้นพระไตรปิฎก, หนังสือหลักธรรม คำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นต้น

  3. ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยทานต่าง ๆ แด่วัดที่ได้รับพระบรมสารีริกธาตุและพระไตรปิฎก จำนวน ๓๙ วัด ในแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  4. ถวายปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่มีความสำคัญและทอดผ้าป่าการศึกษาสงฆ์ ในแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวคือ ทอดผ้าป่าการศึกษาสงฆ์ ณ วัดโพธิ์รัตนะศาสดาราม (วิทยาลัยสงฆ์จำปาสัก) เมืองปากเซ ถวายปัจจัยบูรณะอุโบสถที่กำลังซ่อมแซมหลังคา ณ วัดธาตุ (วัดเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) และวัดอามาตที่กำลังซ่อมแซมเสนาสนะ (วัดที่หลวงปู่เสาร์ มานิพพาน)

ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดรวบรวมพระไตรปิฎก หนังสือนักธรรม และสื่อธรรมะอื่นๆ รวมทั้งหนังสือเรียน/วิชาการระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดถึงจตุปัจจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ส่วนจตุปัจจัย รับบริจาคจนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งนี้ คณะทำงานจะเดินทางไปถวาย ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจจะร่วมสมทบปัจจัยกับโครงการมหากุศล สะพานบุญจากไทยสู่ลาว เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ตามกำลังศรัทธา

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 08 1659 0442, sapanboon84@hotmail.com, http://www.meritbridge.com


บัญชี น.ส.ศริน วิวรรธน์สมบัติ เพื่อโครงการสะพานบุญฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส พระราม1 บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 176 - 211 - 453 - 1


พระมหาเถระผู้อุปถัมภ์โครงการ

หลวงปู่เสงี่ยม โอภาสี วัดใหม่สันติธรรม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ประธานอุปถัมภ์สายต่างประเทศ

พระอาจารย์พลศักดิ์ ศุภวรรธนะ จนฺทสาโร เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรม ประเทศเยอรมัน

ดำเนินงานโดย

ทีมงานปิดทองหลังพระ


กลับขึ้นบน^