ภาพการเดิทางไปถวายพระพุทธรูปที่จัดสร้าง ชุดที่ ๓ จำนวน ๕ องค์ แยกเป็น หน้าตัก ๘๐ นิ้ว ๑ องค์ และ หน้าตัก ๓๐ นิ้ว ๔ องค์ โดยองค์ใหญ่ถวายที่วัดมหาโพธิ์ไมตรีมันดะลา ตำบลไดยุน เมืองชางลัง รัฐอรุณาจัลประเทศ ส่วนที่เหลือถวายวัดอื่นๆในรัฐเดียวกัน


กลับขึ้นบน^