ภาพการถวายพระพุทธรูป ๘๐ นิ้ว ณ วัดมหาโพธิ์ไมตรีมันดะลา เมืองชางลัง
รัฐอรุณาจัลประเทศ
กลับขึ้นบน^