ภาพการเดินทางไปถวายพระพุทธรูปที่เมืองตาวัง รัฐอรุณาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อ ๔-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยได้ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเปิดป้ายธรรมมิกสถูปด้วย พร้อมกันนี้พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์ได้ถวายพระพุทธรูป ๑ องค์และปัจจัยบำรุงวัดเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ รูปี เงินไทย ๑๐,๕๐๐ บาท
Visited Tawang, district of Arunachal Pradesh, India. Venerable Phrakhru Sitthiwarakhom (Phra Ajahn Nikhom) and Thai devotees consecrated Buddha statues and participated in Buddha's relics Ceremony, December 4-11, 2013.