พระครูสิทธิวราคม พร้อมพระเถระและคณะศิษย์จากประเทศไทย เดินทางไปถวายพระพุทธรูป ครั้ง ๖ จำนวน ๕ องค์
ณ สมาคมสิทธัตถะพุทธวิหาร เมืองไฮเดอราบัด รัฐอานธระประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

The Six times of five Boddha statues donation to Siddhatha Buddha Vihara Trust in Hiderabad, India.
2-4 February 2013