กำหนดการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) รุ่น ๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖

เวลา กิจกรรม
๑๓.๐๐ น. พระสังฆาธิการเดินทางถึงวัดเวฬุวัน ลงทะบียน รับเอกสาร และจัดที่พัก
๑๔.๐๐ น. ปฐมนิเทศโดยเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)และกองเลขานุการ
๑๔.๓๐ น. ต้อนรับพระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันกล่าวปฏิสันถาร
๑๕.๐๐ น. พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) กล่าวรายงาน
๑๕.๑๐ น. พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) กล่าวเปิดการอบรม/ให้โอวาท และบรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิบัติกรรมฐานช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพระสังฆาธิการได้อย่างไร ?
๑๖.๓๐ น. พัก/ฉันน้ำปานะ/ทำกิจวัตร
๑๘.๐๐ น. สรงน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์ แผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศล
๒๐.๐๐ น. แสดงธรรมอบรมจิตภาวนาเรื่อง ความสำคัญของการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา โดยพระเถระสายกรรมฐาน
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖

๐๔.๓๐ น. ตื่นจำวัด/ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน พระสงฆ์อนุโมทนา
๐๙.๓๐ น. บรรยายและสาธิตการบำเพ็ญบุญในงานมงคล/อวมงคลและบทสวดที่เกี่ยวข้องโดย พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี (ธ) - เสร็จแล้วนำฝึกซ้อมสวดมนต์บทต่างๆ ที่นิยมใช้สวดในงานบำเพ็ญบุญ
๑๒.๐๐ น. พัก / ฉันน้ำปานะ
๑๓.๐๐ น. บรรยายและสาธิตการตัดเย็บสบงจีวร โดย พระครูสิทธิวราคม จอ.สหัสขันธ์ (ธ)และพระครูอมรธรรมวิสุทธิ์ จต.นามะเขือ (ธ) - เสร็จแล้วสาธิตการตัดเย็บ
๑๔.๓๐ น. บรรยายเรื่องความสำคัญของการสวดพระปาฏิโมกข์ โดย พระครูจิตตสังวรคุณ จอ.นามน (ธ) และพระครูวรจิตตานุรักษ์ จต.กาฬสินธุ์ (ธ) - เสร็จแล้ว สาธิตการสวดและทดสอบการสวดพระปาฏิโมกข์
๑๖.๓๐ น. พัก/ฉันน้ำปานะ/ทำกิจวัตร
๑๘.๐๐ น. สรงน้ำ/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
๒๐.๐๐ น. แสดงธรรมอบรมจิตภาวนาเรื่อง การปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตโดยพระเถระสายกรรมฐาน
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖

๐๔.๓๐น. ตื่นจำวัด / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์อนุโมทนา
๐๙.๓๐ น. นำฝึกซ้อมสวดมนต์บทต่างๆที่นิยมใช้สวดในงานบำเพ็ญกุศลศพ โดย พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี (ธ)
๑๒.๐๐ น. พัก / ฉันน้ำปานะ
๑๓.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรมเรื่อง พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.๓๐ น. ฝึกตัดเย็บจีวรต่อจากวันที่ผ่านมา
๑๖.๓๐ น. พัก/ฉันน้ำปานะ/ทำกิจวัตร
๑๘.๐๐ น. สรงน้ำ/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
๒๐.๐๐ น. แสดงธรรมอบรมจิตภาวนาเรื่อง ความสำคัญของใจ โดยพระเถระสายกรรมฐาน
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖

๐๔.๓๐น. ตื่นจำวัด / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์อนุโมทนา
๐๙.๓๐ น. ฝึกตัดเย็บสบงจีวร และฝึกทดสอบพระปาฏิโมกข์ต่อจากวันที่ผ่านมา
๑๒.๐๐ น. พัก / ฉันน้ำปานะ
๑๓.๐๐ น. ประชุมกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๖.๓๐ น. พัก/ฉันน้ำปานะ/ทำกิจวัตร
๑๘.๐๐ น. สรงน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล - เสร็จแล้วเวียนเทียนรอบเจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
๒๐.๓๐ น. บรรยายธรรมเรื่อง ความสามัคคีของสงฆ์ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้อย่างไร โดย พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๖

๐๔.๓๐น. ตื่นจำวัด / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์อนุโมทนา
๑๐.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดเวฬุวัน
๑๐.๓๐ น. รายงานผลการปฏิบัติธรรมและการทดสอบพระปาฏิโมกข์
๑๑.๐๐ น. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) มอบวุฒิบัตรแก่เข้าอบรม และกล่าวปิดโครงการ
๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
  2. งดใช้โทรศัพท์ในระหว่างฟังการอบรมและทำวัตร สวดมนต์
  3. ระมัดระวังกิริยามารยาทและไม่พูดคุยเสียงดัง
  4. กรุณาเตรียมบาตรและบริขารอื่นๆ รวมทั้งเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย กลดหรือมุ้ง เป็นต้นมาด้วย
กลับขึ้นบน^