ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๘๒ พรรษา
ณ วัดหนองคอนสวรรค์ บ้านโจด-แจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔

เวลา กิจกรรม
๑๓.๐๐ น. เดินทางถึงวัดหนองคอนสวรรค์ - ลงทะเบียน / รับเอกสาร / จัดที่พัก
๑๔.๐๐ น. ปฐมนิเทศโดยกองเลขา ฯ
๑๕.๐๐ น. พระครูวิสุทธิธรรมจารี เจ้าอาวาสวัดหนองคอนสวรรค์ (ธ)กล่าวปฏิสันถารต้อนรับ
๑๕.๓๐ น. พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) กล่าวรายงาน
พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาท
๑๖.๐๐ น. บรรยายเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการโดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ
๑๗.๐๐ น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ฉันน้ำปานะ / ทำกิจวัตร
๑๗.๓๐ น. สรงน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์
๒๐.๐๐ น. อบรมจิตภาวนาเรื่อง ความสำคัญของการปฏิบัติกรรมฐานโดย หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร
๒๑.๐๐ น. เจริญจิตตภาวนาจนถึงเวลาสมควร
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๔

๐๔.๐๐ น. ตื่นจำวัด / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ เจริญเมตตาภาวนา
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร (ในบาตร)
๐๙.๓๐ น. บรรยายเรื่อง การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่เหมาะสมในปัจจุบัน และบทสวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย พระปริยัติสารเวที รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และพระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ)
นำฝึกซ้อมสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรม
๑๒.๐๐ น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ฉันน้ำปานะ
๑๓.๐๐ น. ฝึกซ้อมสวดมนต์ โดย พระปริยัติสารเวที รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และพระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ)
๑๖.๐๐ น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ฉันน้ำปานะ / ทำกิจวัตรประจำวัน
๑๗.๐๐ น. สรงน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์
๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
๒๑.๐๐ น. เจริญภาวนาจนถึงเวลาสมควร
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔

๐๔.๓๐น. ตื่นจำวัด / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร (ในบาตร)
๐๙.๓๐ น. บรรยายเรื่อง ความสำคัญในการสวดพระปาฏิโมกข์ โดย พระครูจิตตสังวรคุณ (สนิท) จอ.นามน (ธ) และพระครูวรจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลลำพาน (ธ)
เสร็จแล้วพระที่เข้าร่วมโครงการทำการทดสอบสวดพระปาฏิโมกข์
๑๒.๐๐ น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ฉันน้ำปานะ
๑๓.๐๐ น. บรรยายเรื่องการจัดทำบริขารและของใช้ในวัดโดย พระครูสิริปุญญารักษ์ (บุญเกิด) และพระครูวิสุทธิธรรมจารี(ธนสิทธิ์)
เสร็จแล้วฝึกตัดเย็บผ้า และทำไม้กวาด
๑๖.๐๐ น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ฉันน้ำปานะ / กิจวัตรทำความสะอาด
๑๗.๐๐ น. สรงน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์
๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์พล ยโสธโร วัดภูหล่มขุม บ้านหนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
๒๑.๐๐ น. เจริญภาวนาจนถึงเวลาสมควร
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๔

๐๔.๓๐น. ตื่นจำวัด / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร
๐๙.๓๐ น. บรรยาย เรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และสังคม โดย พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ
๑๒.๐๐ น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ฉันน้ำปานะ
๑๓.๓๐ น. ธรรมปฏิสันถาร / แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
๑๖.๐๐ น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ฉันน้ำปานะ / กิจวัตรทำความสะอาด
๑๗.๐๐ น. สรงน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๓๐ น. ประชุมทำวัตร สวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมจาก CD ธรรมะหลวงตามหาบัว (พระธรรมวิสุทธิมงคล)
๒๑.๐๐ น. เจริญจิตภาวนา
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔

๐๔.๓๐น. ตื่นจำวัด / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร
๐๙.๓๐ น. พระสังฆาธิการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติธรรม
๑๐.๓๐ น. ร่วมกันทอดผ้าป่าบำรุงวัดหนองคอนสวรรค์ตามศรัทธา
๑๑.๐๐ น. พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการอบรม
๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

  1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
  2. เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการอบรม และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่พุทธบริษัท โปรดให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการอย่างพร้อมเพรียง
  3. กรุณางดใช้โทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายนอกระหว่างรับการอบรมในศาลาการเปรียญ

ติดต่อกองเลขานุการโครงการฯ

  1. พระครูสิทธิวราคม ๐๘-๑๙๗๔-๘๒๐๑
  2. พระครูปัญญาวราวุธ ๐๘-๖๒๒๕-๓๐๖๒
  3. นายวราวุฒิ ๐๘-๑๗๐๘-๖๘๕๓
  4. วัดหนองคอนสวรรค์ ๐๘-๗๙๑๖-๑๒๑๔
กลับขึ้นบน^