ณ วัดปทุมรังษี บ้านน้ำคำ ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖


(บน) ศาลาจิรวรา ที่ใช้เป็นสถานที่อบรมกรรมฐานแก่พระสังฆาธิการและอุบาสกอุบาสิกา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖


(บน) พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและบรรยายพิเศษ

(บน) พระครูจิตตสังวรคุณ จอ.นามน - กุฉินารายณ์ (ธ) กล่าวรายงาน ประธานในพิธี

(บน) พระครูกมลาสยคุณ จอ.กมลาไสย (ธ) นำไหว้พระ สวดมนต์ และบำเพ็ญภาวนาในตอนเย็นและตอนเช้า


(บน) อุบาสกอุบาสิกาในอำเภอนาคู เขาวง และห้วยผึ้ง เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ประมาณ ๒๐๐ คน

(บน) พระสังฆาธิการและผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ครั้งนี้ จำนวนมาก


(บน) พระเดชพระคุณ พระเทพญาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ บรรยายเรื่องการปรับตัวของคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน

(บน) พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี (ธ) บรรยายเกี่ยวกับบทสวดต่างๆในงานมงคลและงานอวมงคล

(บน) พระครูโสภณวินัยวัฒน์ จอ.ยางตลาด (ธ) บรรยายเรื่องพระสังฆาธิการกับการพัฒนาสังคม


(บน) พระเดชพระคุณ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไหว้พระ สวดมนต์


(บน) หลังจากนั้น ท่านเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ได้เป็นประธานประชุมกิจการคณะสงฆ์ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์


(บน) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ประมาณ ๒๐๐ รูป / คน
ได้เดินทางไปสักการะศพ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


(บน) หลังเสร็จการถวายสักการะศพหลวงปู่จามแล้ว คณะสงฆ์ได้เวียนปทักษิณเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยกลับขึ้นบน^