กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดเวฬุวัน
มีประชาชนทั่วไป และนักเรียนโรงวัดเวฬุวันเข้าร่วมพิธี รวมประมาณ ๑,๐๐๐ คนกลับขึ้นบน^